Stadgar

 

 

GRSloggo

( i Pdf format STADGAR_GRS_reviderade180121 )

Stadgar för Gerstorps Ryttarsällskap
Antagna vid bildandet den 9 juni 2013.
Reviderade vid allmänt möte 7 december 2014; reviderade vid årsmöte 21 januari 2018.

§ 1 Ändamål
Gerstorps Ryttarsällskap är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF), och därigenom ansluten till Östergötlands Islandshästförbund samt Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl. a. främja ridningen på sätt som anges i SIFs stadgar, samt med särskild målsättning att främja barn- och ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet samt ridskoleverksamhet.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Gerstorp, Linköping.

§ 3 Medlemskap
Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem. Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

§ 4 Avgifter
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet. Årsavgiften ska erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

§ 5 Utträde och uteslutning
Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla det till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SIFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning ska skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, och ärendet blivit slutligen avgjort.

§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för SIF. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas SIF.

§ 10 Rösträtt
Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålls senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra. Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 13 Årsmöte
Årsmöte ska äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ledamot jämte personlig suppleant utsedda av befintliga sektioner

16. Fastställande av eventuella sektioner (se § 22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SIFs Riksårsmöte och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

23. Sammanträdets avslutande

§ 15 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålls då styrelsen så finner nödvändigt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte ska punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma

§ 16 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 2 ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen
Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ska ingå en utsedd ledamot jämte personlig suppleant från föreningens verksamma sektioner. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 2 ledamöter så begär. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas.

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden
Styrelsen ska – inom ramen för SIFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

  • Verka för föreningens ändamål
  • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • Handha och ansvara för föreningens medel
  • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorers granskning.
  • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
  • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
  • Övervaka stadgarnas efterlevnad.

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning ska utses två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 21 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av SIFs och RFs stadgar eller som SIF eller RF från tid till annan beslutar.

§ 22 Sektioner
En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

Ungdomssektion
Inom föreningen bör en ungdomssektion finnas. Sektionen ska vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SIFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

Övriga sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte. Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst 2 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

One Response to Stadgar

  1. Pingback: Kallelse till allmänt möte 7 dec kl 16.00 | Gerstorps Ryttarsällskap

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *